Одиторски услуги за бизнеса

  • Доброволни и задължителни одити на индивидуалните финансови отчети и консолидираните финансови отчети на предприятията, съгласно Международните одиторски стандарти (МОС)
  • Одит на застрахователни компании, пенсионни фондове и банки
  • Преглед на финансовите отчети
  • Специализирани услуги , различни от одита
  • Одит на проекти финансирани от ЕС и други фондове
одиторски услуги софия

Идентифицирането, определянето и оценката на рисковите области, според специфичната сфера на бизнеса е от съществено значение за неговия прогрес. Чрез одиторските услуги, които Ековис Холдинг Груп България предлага, Вие ще получите подкрепата за правилния път на развитие на Вашата компания.

Професионализмът, с който нашият експертен екип подхожда към изготвяне на одиторския доклад на независимия одитор е базиран на Международните Одиторски Стандарти. Ние ще изготвим за Вас одиторска стратегия, необходимите процедури по планирането на ангажимента и анализ на системите за вътрешен контрол, за да може одитът да бъде максимално полезен за бизнеса Ви.

За контакт

Атина Мавридис
Венцислав Йорданов