Митничарите получават права и на данъчни инспектори

Материалът е от сайта: http://www.infostock.bg

Когато в предоставената по служебен път информация се съдържат данни за наличие на публични задължения, митническите органи не допускат пренасянето на паричните средства, благородни метали и други ценности. Това означава, че длъжници с непратени данъци нямат право да пренасят пари, благородни метали и други ценности зад граница.

Това е записано в законопроекта за изменение на Валутния закон (ЗИДВЗ), предлаган от Министерството на финансите и публикуван за обществено обсъждане на страницата на ведомството до 3 ноември 2019 година.

Действащият в момента Валутен закон допуска лицата да пренасят декларирана сума от или над 30 000 лева или тяхната равностойност в друга валута през границата за трета страна, а за Европейския съюз до 10 000 евро.

В мотивите си вносителите припомнят, че задължителното деклариране на посочените суми при напускане на Европейския съюз, ще помогне вниманието на органите, упражняващи този контрол (митничарите – бел. авт.), да се съсредоточи към значителни по обем парични потоци.

Целта на законодателните промени е прецизиране на разпоредбата във връзка с осъществяването на законосъобразен и ефективен валутен контрол при внасяне и изнасяне на средства за и от Европейския съюз, пише още в мотивите на вносителя. Според тях, направеното предложение е допълнение към изменението в чл. 11а от Валутния закон, обнародвано в „Държавен вестник”, бр. 63 от 2017 г., с което изискването за предоставяне на удостоверение за липса на публични задължения е заменено с получаване по служебен път на информация за наличие или липса на задължения, и е в унисон с разпоредбата, в сила преди посоченото изменение.

По-високи глоби

При установяване на нарушение, но нарушителят не е санкциониран, извършителят на нарушението и лицето, което е допуснало нарушението (митничарят – бел. авт.) се наказва с глоба в размер на една пета от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, ако деянието не съставлява престъпление.

Глобата се увеличава до една четвърт от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали, ако се установи, че те са укрити. В законопроекта е посочено кога предметът (парите или ценностите) укрити: „не е намерен на обичайните места; укрит по специален начин – с особено умение; укрит със специални технически средства.”

При повторно нарушение на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената, пише още в законопроекта.

Сега глобите са от 1000 до 3000 лева за физически лица, без да се посочва стойността на пренасяната валута или скъпоценни камъни, и от 2000 до 6000 лева за юридически лица.

Правомощия за митничарите от двама министри

Като се има предвид контрола, който осъществяват митническите органи по границата на страната и спецификата на нарушенията при пренасяне през границата на парични средства и благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, в законопроекта е предвидена изрична законова компетентност митническите органи да съставят актовете за установяване на административни нарушения по Валутния закон.

В новите разпоредби актовете за установяване на нарушенията се съставят от митническите органи, а наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници” или оправомощени от него длъжностни лица. В тази връзка с предложените промени в законопроекта е предложено уеднаквяване на определената законова компетентност по установяването на нарушения на Валутния закон, както на външната така и на вътрешната граница.

Само, когато нарушението е извършено от лице по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон (лицата, които добиват, преработват и осъществяват сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, които са длъжни да се регистрират в Министерството на икономиката), „актовете за установяване на административни нарушения при пренасяне на валута или ценности е съставят от оправомощени от министъра на икономиката длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на икономиката или от оправомощени от него длъжностни лица”, пише в ЗИДВЗ.

Това означава, че специално за благородните метали и скъпоценните камъни, митничарите трябва да бъдат упълномощени от министъра на икономиката, тъй като лицата, които изнасят такива предмети ги декларират пред митническите власти.

В мотивите на вносителите подробно е описана съвместимостта на българските наказателноправни санкции, налагани при недеклариране на парични средства, вече разглеждани от Съда на Европейския съюз в рамките на две преюдициални запитвания.

Най-вероятно, след като ЗИДВЗ бъде приет от Народното събрание, да влезе в сила, когато митничарите получат достъп до масивите на НАП за задължените лица с неплатени данъци.